پروژه صدرا || Project Sadra

مسکونی || residential, اجرا || Construction, نظارت || Supervision, طراحی || Design

پروژه طاها || Project Taha

مسکونی || residential, نظارت || Supervision, طراحی || Design

پروژه قره باغیها || Garahbaghiha

مسکونی || residential, نظارت || Supervision, طراحی || Design

پروژه عتیق|| Project Atigh

تجاری || Commercial, نظارت || Supervision, طراحی || Design

پروژه نصر || Project Nasr

مسکونی || residential, تجاری || Commercial, نظارت || Supervision, طراحی || Design

پروژه وینتچ|| Project Wintech

تجاری || Commercial, صنعتی || Industrial, طراحی || Design, اداری || Official

پروژه طالقانی || Project Taleghani

تجاری || Commercial, اجرا || Construction, نظارت || Supervision, طراحی || Design

پروژه مهاباد || Project Mahabad

تفریحی || Recreational, طراحی || Design

پروژه رشدیه || Project Roshdieh

مسکونی || residential, طراحی || Design