پروژه صدرا

پروژه آموزشی صدیقی

پروژه

پروژه عتیق

پروژه

یفل

پروژه

دالل

پروژه

یفل

پروژه

پروژه

پروژه

پروژه

پروژه

پروژه

پروژه

پروژه

پروژه

پروژه

پروژه

پروژه

پروژه

پروژه

پروژه

پروژه ها || Projects

پروژه صدرا || Project Sadra

مسکونی || residential, اجرا || Construction, نظارت || Supervision, طراحی || Design

پروژه طاها || Project Taha

مسکونی || residential, نظارت || Supervision, طراحی || Design

پروژه قره باغیها || Garahbaghiha

مسکونی || residential, نظارت || Supervision, طراحی || Design

پروژه عتیق|| Project Atigh

تجاری || Commercial, نظارت || Supervision, طراحی || Design

پروژه نصر || Project Nasr

مسکونی || residential, تجاری || Commercial, نظارت || Supervision, طراحی || Design

پروژه وینتچ|| Project Wintech

تجاری || Commercial, صنعتی || Industrial, طراحی || Design, اداری || Official

پروژه طالقانی || Project Taleghani

تجاری || Commercial, اجرا || Construction, نظارت || Supervision, طراحی || Design

پروژه مهاباد || Project Mahabad

تفریحی || Recreational, طراحی || Design

پروژه رشدیه || Project Roshdieh

مسکونی || residential, طراحی || Design

پروژه بوکان || Project Bokan

تفریحی || Recreational, تجاری || Commercial, طراحی || Design

پروژه زنجانی || Project Zanjani

مسکونی || residential, اجرا || Construction, نظارت || Supervision, طراحی || Design

پروژه کیش|| Project Kish

تفریحی || Recreational, طراحی || Design

پروژه صدیقی || Project Sedighi

آموزشی || Educational, طراحی || Design

پروژه عباسپور || Project Abaspour

تجاری || Commercial, اجرا || Construction, نظارت || Supervision, طراحی || Design

پلاسکو || Plasco

تجاری || Commercial, طراحی || Design, مسابقه || competition, اداری || Official

پروژه ورزشی || project Athletic

تفریحی || Recreational, طراحی || Design, اداری || Official, ورزشی || Athletic

پروژه الماسی|| Project Almasi

مسکونی || residential, اجرا || Construction, نظارت || Supervision, طراحی || Design

پروژه موسوی || Project Mousavi

مسکونی || residential, طراحی || Design

پروژه درخشانی || Project Derakhshani

مسکونی || residential, تجاری || Commercial, اجرا || Construction, نظارت || Supervision, طراحی || Design

پروژه عاشقی || Project Asheghi

مسکونی || residential, اجرا || Construction, نظارت || Supervision, طراحی || Design

پروژه شورچین|| Project Shorchin

صنعتی || Industrial, اجرا || Construction, نظارت || Supervision

پروژه نایبی|| Project Naiebi

تجاری || Commercial, طراحی || Design

پروژه نجاری|| Project Najari

مسکونی || residential, نظارت || Supervision, طراحی || Design

پروژه روناس || Project Ronas

مسکونی || residential, طراحی || Design

پروژه موسوی || Project Mousavi

مسکونی || residential, نظارت || Supervision

پروژه دکتر زالی || Project Dr Zali

مسکونی || residential, اجرا || Construction, نظارت || Supervision, طراحی || Design

پروژه قصابی || Project Gasabi

مسکونی || residential, نظارت || Supervision, طراحی || Design

پروژه عباسپور || Project Abaspour

تجاری || Commercial, اجرا || Construction, نظارت || Supervision, طراحی || Design

پروژه حسن زاده || Project Hasan Zadeh

مسکونی || residential, تفریحی || Recreational, طراحی || Design

پروژه رزاقی || Project Razaghi

تجاری || Commercial, طراحی || Design, اداری || Official

پروژه عتیق || Project Atigh

تجاری || Commercial, طراحی || Design

پروژه کرمانی || Project Kermani

مسکونی || residential, طراحی || Design

پروژه عقیق || Project Agigh

تجاری || Commercial, طراحی || Design

پروژه همتیان || Project Hematian

مسکونی || residential, نظارت || Supervision, طراحی || Design

پروژه سهند || Project Sahand

تجاری || Commercial, طراحی || Design

پروژه ترابر || Project Tarabar

صنعتی || Industrial, طراحی || Design, مسابقه || competition

پروژه زند || Project Zand

تجاری || Commercial, طراحی || Design

پروژه کاظمی || Project Kazemi

مسکونی || residential, تجاری || Commercial, طراحی || Design

پروژه شیربیگی || Project Shirbeighi

تفریحی || Recreational, طراحی || Design, رندرینگ || Rendering, مدلینگ || Modeling, فاز1 || phase 1

پروژه ارم || Project Eram

مسکونی || residential, طراحی || Design, رندرینگ || Rendering

پروژه امام حسین || Project Emamhosein

مسابقه || competition, رندرینگ || Rendering, مدلینگ || Modeling, فاز1 || phase 1

پروژه حسینی || Project Hoseini

مسکونی || residential, طراحی || Design, رندرینگ || Rendering, مدلینگ || Modeling, فاز2 || phase 2

پروژه فغفوری || Project Faghfori

مسکونی || residential, طراحی || Design, رندرینگ || Rendering, مدلینگ || Modeling

رویدادها || Events

استیل فب || Steel Fab

رویدادها || Events, نمایشگاه ها || exhibitions

بیگ فایو || Big 5

رویدادها || Events, نمایشگاه ها || exhibitions

آی پس || I Pas

رویدادها || Events, نمایشگاه ها || exhibitions

آدرس دفتر || Office address

آدرس دفتر: تبریز خیابان آزادی خیابان نعلبندی کوچه 10 متری جبرئیل(مصدق) پلاک 83

تماس با ما