پروژه شیربیگی || Project Shirbeighi

تفریحی || Recreational, طراحی || Design, رندرینگ || Rendering, مدلینگ || Modeling, فاز1 || phase 1

پروژه ارم || Project Eram

مسکونی || residential, طراحی || Design, رندرینگ || Rendering

پروژه امام حسین || Project Emamhosein

مسابقه || competition, رندرینگ || Rendering, مدلینگ || Modeling, فاز1 || phase 1

پروژه حسینی || Project Hoseini

مسکونی || residential, طراحی || Design, رندرینگ || Rendering, مدلینگ || Modeling, فاز2 || phase 2

پروژه فغفوری || Project Faghfori

مسکونی || residential, طراحی || Design, رندرینگ || Rendering, مدلینگ || Modeling

استیل فب || Steel Fab

رویدادها || Events, نمایشگاه ها || exhibitions

بیگ فایو || Big 5

رویدادها || Events, نمایشگاه ها || exhibitions

آی پس || I Pas

رویدادها || Events, نمایشگاه ها || exhibitions