پروژه کرمانی || Project Kermani

مسکونی || residential, طراحی || Design

پروژه عقیق || Project Agigh

تجاری || Commercial, طراحی || Design

پروژه همتیان || Project Hematian

مسکونی || residential, نظارت || Supervision, طراحی || Design

پروژه سهند || Project Sahand

تجاری || Commercial, طراحی || Design

پروژه ترابر || Project Tarabar

صنعتی || Industrial, طراحی || Design, مسابقه || competition

پروژه زند || Project Zand

تجاری || Commercial, طراحی || Design

پروژه کاظمی || Project Kazemi

مسکونی || residential, تجاری || Commercial, طراحی || Design