پروژه شورچین|| Project Shorchin

صنعتی || Industrial, اجرا || Construction, نظارت || Supervision

پروژه نایبی|| Project Naiebi

تجاری || Commercial, طراحی || Design

پروژه نجاری|| Project Najari

مسکونی || residential, نظارت || Supervision, طراحی || Design

پروژه روناس || Project Ronas

مسکونی || residential, طراحی || Design

پروژه موسوی || Project Mousavi

مسکونی || residential, نظارت || Supervision

پروژه دکتر زالی || Project Dr Zali

مسکونی || residential, اجرا || Construction, نظارت || Supervision, طراحی || Design

پروژه قصابی || Project Gasabi

مسکونی || residential, نظارت || Supervision, طراحی || Design

پروژه عباسپور || Project Abaspour

تجاری || Commercial, اجرا || Construction, نظارت || Supervision, طراحی || Design

پروژه حسن زاده || Project Hasan Zadeh

مسکونی || residential, تفریحی || Recreational, طراحی || Design

پروژه رزاقی || Project Razaghi

تجاری || Commercial, طراحی || Design, اداری || Official

پروژه عتیق || Project Atigh

تجاری || Commercial, طراحی || Design