پروژه بوکان || Project Bokan

تفریحی || Recreational, تجاری || Commercial, طراحی || Design

پروژه زنجانی || Project Zanjani

مسکونی || residential, اجرا || Construction, نظارت || Supervision, طراحی || Design

پروژه کیش|| Project Kish

تفریحی || Recreational, طراحی || Design

پروژه صدیقی || Project Sedighi

آموزشی || Educational, طراحی || Design

پروژه عباسپور || Project Abaspour

تجاری || Commercial, اجرا || Construction, نظارت || Supervision, طراحی || Design

پلاسکو || Plasco

تجاری || Commercial, طراحی || Design, مسابقه || competition, اداری || Official

پروژه ورزشی || project Athletic

تفریحی || Recreational, طراحی || Design, اداری || Official, ورزشی || Athletic

پروژه الماسی|| Project Almasi

مسکونی || residential, اجرا || Construction, نظارت || Supervision, طراحی || Design

پروژه موسوی || Project Mousavi

مسکونی || residential, طراحی || Design

پروژه درخشانی || Project Derakhshani

مسکونی || residential, تجاری || Commercial, اجرا || Construction, نظارت || Supervision, طراحی || Design

پروژه عاشقی || Project Asheghi

مسکونی || residential, اجرا || Construction, نظارت || Supervision, طراحی || Design