کارفرما : جناب آقای مهندس زنجانی

Employer : Mr Zanjani

طراح : مهندس ساسان محققی - رضا عبدالهاشمی لامع

همکاری درطراحی بخش الحاقی بنا - همکاری در نظارت در اجرا - انجام مدل سازی و وی ری پروژه

Designer : Mr Sasan Moaggegi - Reza abdolhashemi lame

Cooperation in the design of the extension section - Collaborate on monitors in the building - Modeling and V Ray

اجرا : مهندس ساسان محققی

Contractor : Mr Sasan Moaggegi

 

مدارک طراحی پروژه مسکونی مهندس زنجانی

Zanjani design document

 

مدارک اجرائی پروژه مسکونی مهندس زنجانی Zanjani construction document