کارفرما : شرکت وینتچ

Employer : Wintech Co

طراح : مهندس ملکی زاده و مهندس رضوان

Designer : Mr Maleki zadeh & Mrs Rezvan

مدل سازی و رندر پروژه

 modeling and rendering

 

مدارک طراحی پروژه صنعتی وینتچ

Wintech design document

 

مدارک اجرائی پروژه صنعتی وینتچ Wintech construction document