کارفرما : آقای حیدرلوی مقدم و آقای لامع

Employer : Mr Heidarloie Mogadam & Mr Lame

طراحی نظارت اجرا مدل سازی و رندر پروژه

 modeling and rendering

 

مدارک طراحی پروژه تجاری طالقانی

Talegani design document

 

مدارک اجرائی پروژه تجاری طالقانی
Talegani construction document