کارفرما : جناب مهندس توکلی

Employer : Mr Tavakoli

 طراحی نما - نظارت در اجرای نما - مشاوره - طراحی داخلی طبقه 3 - انجام مدل سازی و وی ری پروژه

facade design -  Supervision implementation of the facade - consulting - interior design level 3 - Modeling and V Ray

 

مدارک طراحی پروژه مسکونی طاها

Taha design documents

 

مدارک اجرائی پروژه مسکونی طاها

Taha construction documents

 

Taha construction