کارفرما : آقای مهندس ملکی زاده

Employer : Mr Maleki Zadeh

همکاری در طراحی نما مدل سازی و رندر پروژه

 

 

مدارک طراحی پروژه مسکونی رشدیه

Roshdieh design document

 

مدارک اجرائی پروژه مسکونی رشدیه
Roshdieh construction document