کارفرما : آقای فواد خرمی

Employer : Mr Foad Khorrami

همکاری در طراحی مدل سازی و رندر پروژه

 

 

مدارک طراحی پروژه عمرانی مهاباد

Mahabad design document

 

مدارک اجرائی پروژه عمرانی مهاباد
Mahabad construction document