کارفرما : آقای مهندس ملکی زاده

Employer : Mr Maleki Zadeh

همکاری در طراحی نما مدل سازی و رندر پروژه

 

 

مدارک طراحی پروژه تجاری خاوران

khavaran design document

 

مدارک اجرائی پروژه تجاری خاوران
khavaran construction document