چاپ

 

 

کارفرما : جناب آقای مهندس نامی

Employer : Mr Nami

 طراحی نما - نظارت در اجرای نما - انجام مدل سازی و وی ری پروژه

facade design -  Supervision implementation of the facade - Modeling and V Ray

 

مدارک طراحی پروژه مسکونی صدرا

Sadra design document

 

مدارک اجرائی پروژه مسکونی قره باغیها
Garabagiha construction document