کارفرما : آقای دکتر پیرا

Employer : Mr Pira

طراح : آقای مهندس نامی

 

همکاری در طراحی نما مدل سازی و رندر پروژه

 

 

مدارک طراحی پروژه ویلائی دکتر پیرا

Dr Pira design document

 

مدارک اجرائی پروژه ویلائی دکتر پیرا
Dr Pira construction document