کارفرما : آقای دکتر متین

Employer : Dr Matin

 طراحی مشاوره نظارت مدل سازی

 

 

مدارک طراحی پروژه ویلائی دکتر متین

Dr Matin design document

 

مدارک اجرائی پروژه ویلائی دکتر متین
Dr Matin construction document