کارفرما : مهندسین مشاور آراء معماران

Employer :

 طراحی مدل سازی و رندر پروژه

 

 

مدارک طراحی پروژه تجاری بوکان

Bokan design document

 

مدارک اجرائی پروژه تجاری بوکان
Bokan construction document