کارفرما : شرکت عمران و توسعه آذربایجان

Employer : Omran Toseh Azarbyjan Co

مشاور : شرکت مهندسین مشاور آراء معماران

Consultant : Araememaran Consulting Engineers

همکاری در طراحی نما - همکاری در طراحی داخلی - ناظر مقیم در پروژه - انجام مدل سازی و وی ری پروژه

cooperation in the design of facades - cooperation in interior design - Resident observer in the project - Modeling and V Ray

 

مدارک طراحی پروژه تجاری خدماتی عتیق

Atig complex design document

 

مدارک اجرائی پروژه تجاری خدماتی عتیق Atig construction document